club-van-100-zac-header
Club van 100 ZAC:
Laat onze jeugd bloeien

Naam en zetel

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: Club van 100 ZAC.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente ZWOLLE.

3. De vereniging is opgericht op 23 januari 2014.

Doel

Artikel 2

1. De vereniging heeft ten doel:

Het door middel van financiële ondersteuning mogelijk maken van clubactiviteiten.

Artikel 3

2. Verwezenlijking van het gestelde doel:

De Club van 100 ZAC genereert gelden door het heffen van een jaarlijkse contributie van € 50,00 per lid. Het bestuur besluit bij het begin van elk contributiejaar of de contributie wordt verhoogd met het algemene CBS-indexcijfer.

Artikel 4

3. Voorwaarden gesteld aan de financiële ondersteuning:

  • Een vraag om financiële ondersteuning wordt schriftelijk (of per e-mail) ingediend bij de secretaris. Dit geschiedt d.m.v. het invullen van het aanvraagformulier dat bij de secretaris is op te vragen.
  • Financiële ondersteuning wordt voornamelijk verleend aan activiteiten van de jeugdelftallen ( F t/m A). Deze activiteiten staan los van het competitieprogramma van de KNVB.
  • Financiële ondersteuning kan incidenteel worden verleend aan een activiteit die ten goede komt aan de gehele vereniging.
  • Financiële ondersteuning betreft uitsluitend het collectief en niet het individu.

 

Artikel 5

4. Toewijzing van een ingediend verzoek om financiële ondersteuning.

  • Toewijzing geschiedt door het bestuur na zorgvuldige toetsing van de criteria en bij meerderheid van stemmen.

 

Duur

Artikel 6

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Het boekjaar van de vereniging loopt van de maand juni tot en met de maand juli van het daaropvolgend jaar.

Lidmaatschap

Artikel 7

1. De vereniging kent leden.

2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld d.m.v. het aanmeldformulier en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Bevestiging van de aanvraag geschiedt door middel van een door het bestuur te verzenden contributienota. Het lidmaatschap is pas definitief als de verschuldigde contributie is betaald.

3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

Artikel 8

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door opzegging van het lid;

b. door opzegging door de vereniging;

c. door overlijden van het lid.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk of per e-mail geschieden voor 30 september van genoemd competitiejaar. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende competitiejaar.

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan door het bestuur slechts schriftelijk worden gedaan, wanneer een lid na daartoe tweemaal schriftelijk te zijn aangemaand op 31 december niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.

Contributies

Artikel 9

Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie is vastgesteld op € 50,00 per jaar. Meldt een lid zich aan gedurende het verenigingsjaar dan wordt de jaarcontributie naar rato geheven.

Rechten

Artikel 10

Ieder lid krijgt in de ZAC-kantine een plastic naamkaartje op het ‘Club van 100-bord’. Leden van de ’Club van 100’ die geen lid, donateur of sponsor van voetbalvereniging ZAC zijn, krijgen het ZAC-nieuws opgestuurd en mogen de thuiswedstrijden van de ZAC kosteloos bijwonen.

Bestuur

Artikel 11

1. Het bestuur bestaat uit drie natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4. Voorzitter, secretaris en penningmeester zijn tekenbevoegd. De penningmeester is tekenbevoegd tot een bedrag van € 1.000,- Voor de beschikking over bedragen boven de € 1000,- is toestemming van twee van de andere leden van het bestuur vereist.

Ledenvergadering

Artikel 12

1. Per boekjaar wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging. Het legt de financiële verantwoording af voor de giften en overlegt de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.

Statutenwijziging

Artikel 13

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Reglementen

Artikel 14

1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

Ontbinding van de vereniging

Artikel 15

Indien de algemene ledenvergadering besluit tot ontbinding van de vereniging, komt het overschot (de financiële baten) ter beschikking aan de voetbalvereniging ZAC.

Slotbepaling

Artikel 16

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Zwolle, 23 januari 2014

Naam:                                                                            Handtekening:

Jack Bos

Martin Wennink

 

Scroll naar boven